مقالات نوشته شده توسط مدیر

تقریبا هر فروشگاه آنلاین لباس ، بخشی را با عنوان جدول سایزبندی در نظرگرفته است . پس قبل از هرچیز آن جدول را پیدا کنید . در این جدول اندازه های مورد نیاز برای خرید آن پوشاک مشخص شده است . گاهی لازم است با توجه به اندازه های مشخص شده ، اندازه های خود را بار دیگر با آن تطابق دهید .

0

بالا

X